« محمدحسين سليمي نمين رئيس سابق دانشگاه اميركبير درگذشت | Main | خودکشی در مترو تهران »

مهران غفوریان برای ترک اعتیاد بستری شد

مهران غفوریان بازیگر و کارگردان سریالهای زیر آسمان شهر در انجمن ترک اعتیاد NA (بدون استفاده از دارو) به سرمی برد.

غفوریان که هم اکنون 10 روز است که در این انجمن است با کاهش شدید وزن همراه بوده است.

رئیس انجمن ترک اعتیاد مزبور در مورد چگونگی مراجعه غفوریان به این مرکز می گوید: مهران غفوریان به مدت 4 سال اعتیاد به شیشه داشته است چند روز پیش دچار حمله روانی شده است که از طریق خانواده اش به این انجمن راه یافته است.

About

This page contains a single entry from the blog posted on December 24, 2007 1:05 PM.

The previous post in this blog was محمدحسين سليمي نمين رئيس سابق دانشگاه اميركبير درگذشت.

The next post in this blog is خودکشی در مترو تهران.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.32